Základní škola

Aktuální informace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Už jsme čtenáři

V pondělí 28. 11. 2016 jsme dětem z 1.A a 1.C předali kouzelnou knihu "Slabikář". To, že jsme už čtenáři, jsme oslavili s velikou parádou a zapili pravým a nefalšovaným dětským šampaňským. Více informací naleznete zde

20161128 111453

Šplhoun roku

V pátek 25. 11. 2016 proběhla školní akce ve šplhu o tyči na čas v malé tělocvičně, kterou připravili učitelé tělesné výchovy pro žáky II. stupně naší základní školy. Soutěžilo se ve třech kategoriích, tj. 6. třídy, 7. třídy a 8. – 9. třídy, s rozdělením na chlapce a dívky. Celkově nejlepšího času za dívky dosáhla Anita Tvardíková, a to výkonem 4:40 sec. Nejlepšího času za chlapce dosáhl Jan Mužný, a to výkonem 3:57 sec. Soutěž probíhala v úžasném závodním prostředí za vydatného a bouřlivého povzbuzování přítomných diváků. Výsledem byly nejenom vynikající výkony soutěžících, ale také velmi vydařená školní akce. Proto velké díky patří všem odvážným soutěžícím, organizátorům a přítomným divákům. Více informací naleznete zde

Florbalový turnaj

Dne 28. 11. 2016 se naše mladší žákyně zúčastnily Obvodního kola ve florbalu, které se uskutečnilo na ZŠ Dvorského v Ostravě. I přes velikou snahu se naše dívky umístily na třetím nepostupovém místě. Přesto soutěž ukázala, že zejména v příštím roce budou naše dívky pomýšlet na mnohem vyšší mety. Jejich herní projev i mladší věk je toho příslibem. Děvčata děkujeme za reprezentaci školy!

Více informací naleznete zde

Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava

Stejně jako loňský školní rok na jaře se žáci naší školy zúčastnili v říjnu tohoto školního roku přírodopisné soutěže v ZOO Ostrava. Téma tentokrát znělo „Papoušci“ a bylo určeno žákům 2. stupně základních škol a nižším ročníkům víceletých gymnázií.Naši školu reprezentovala 4 družstva. Nejlépe se umístilo družstvo Z. Struziakové s 25 body, kdy soupeřící vítězné družstvo získalo bodů 35. Dále následovalo družstvo A. Tvardíkové s 21 body, družstvo F. Waneckiho s 19,5 body a družstvo A. Steffkové soutěžící v II. kategorii starších žáků vybojovalo 17 bodů. Odměnou za vynaloženou námahu nám byla procházka zoologickou zahradou. Více informací naleznete zde.

K. Fryková

Informace Miniškolička 2016/2017

Vážení rodiče, z důvodu posunutí termínu zápisu do 1.tříd na duben 2017 bude projekt Miniškolička zahájen až v novém kalendářním roce 2017. Bližší informace naleznete zde.


Přechod na elektronickou klasifikaci

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 přechází naše škola od druhého do devátého ročníku na úplnou elektronickou klasifikaci. Žákovské knížky se mění v tzv. deníky žáka, ve kterých již nenaleznete známky Vašeho dítěte. Ty budou uváděny pouze ve výše zmíněné elektronické podobě prostřednictvím programu Bakaláři, ke kterému dostanete na začátku školního roku hesla. Ve výjimečných případech Vám třídní učitel vydá týdenní výpis z průběžné klasifikace. Žádost o tuto službu si můžete stáhnout pod následujícím odkazem. Prvních tříd se tyto změny netýkají.

Erasmus plus 2016/2017

Výjezd skupiny šesti žáků zapojených do projektu Erasmus plus do Bulharska se uskuteční v období 22. - 30. 10. 2016. Žáci budou prezentovat ostatním účastníkům matematickou hru, kterou sami vymyslí a připraví také zajímavou vyučovací hodinu pro žáky základní školy v Sevlievu. Komunikačním jazykem bude angličtina a bude možné využít znalost azbuky při čtení místních názvů. Poslední výjezd žáků proběhne v dubnu do města Sint-Niklaas v Belgii. Podrobnosti o tomto tříletém projektu s názvem Teaching: An effective key to self-learning naleznete zde.

Informace pro rodiče a žáky

Vstup do klasifikace a absence pro rodiče naleznete v levém horním rohu pod odkazem Bakaláři. Pokud nemáte vstupní údaje - přihlašovací jméno a heslo - obraťte se na třídního učitele. Přihlašovací údaje budou rodičům předány na úvodních třídních schůzkách. V případě technických problémů www stránek, námětů či připomínek pište na e-mail administrátora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Organizace školního roku 2016/2017

1. pololetí:

  1. 9. 2016 - 31. 1. 2017 

2. pololetí:

  1. 2. 2017 - 30. 6. 2017 

Podzimní prázdniny:

  26. a 27. 10. 2016 

Vánoční prázdniny:

  23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 

Pololetní prázdniny:

  3. 2. 2017 

Jarní prázdniny:

  6. 3. 2017 - 12. 3. 2017 

Velikonoční prázdniny:     

  13. a 14. 4. 2017 

Hlavní prázdniny:

  1. 7. 2017 - 1. 9. 2017

Vysvědčení 1. pol.:

  31. 1. 2017 
Vysvědčení 2. pol.:   30. 6. 2017 

Videovizitka naší školy

"Když učení dává smysl" - naleznete pod tímto odkazem.

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Kosmonautů 15. Jsme školou s bohatou historií a tradicí - vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1961/1962.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuka ve výběrové třídě od 1. ročníků
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického jazyka od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (Rj) zavádíme od 7. třídy
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Účast v mnoha projektech se spoluúčastí zahraničních škol
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz a lyžařský kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • Projekt „judo do škol“ (pouze dvě školy v rámci Moravskoslezského kraje)
 • Metoda výuky čtení – Sfumato
 • Logopedické třídy pro 1. – 4. ročník
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • „Miniškolička“ pro předškolní děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, SAREZA s.r.o., Červený kříž aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit např. Řezbářský kroužek, Judo
 • Partnerská škola Českého svazu juda s mezinárodní působností
 • Školící středisko pro metodu čtení - Sfumato
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky např. PC výuka „psaní všemi deseti“
 • Školní klub ve spolupráci se školní družinou nabízí mnoho kroužků (např. výtvarný, PC, pohybové aktivity atd.)
 • Účast v mnoha projektech i s mezinárodní spolupráci ( E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)
 • Zprostředkování konzultací se školním logopedem pro děti a rodiče budoucích „prvńáčků“

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačová, výtvarná, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • Nově vybaveno 7 oddělení školní družiny
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel