Omlouvání dětí

Omlouvání nepřítomnosti dětí

Děti do MŠ docházejí pravidelně, nepřítomnost dítěte je nutno omluvit.

Omlouvat lze osobně, telefonicky (596 748 110, 724 263 366). Zároveň žádáme rodiče, aby po absenci dítěte nahlásili den nástupu dítěte zpět do MŠ .

E-mailem doporučujeme omlouvat třídním učitelkám (kontakty) pouze dlouhodobou absenci dítěte, nikoli odhlašování dítěte ze stravování.

Zákonní zástupci jsou povinni MŠ informovat o infekčním onemocnění jejich dítěte (průjem, spála, neštovice, zánět očních spojivek apod.).

Omlouvání dětí z povinné předškolní docházky

Týká se pouze dětí, které navštěvuji MŠ rok před vstupem do ZŠ, případně mají odklad školní docházky.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky vedoucí školní jídelny, zástupkyni pro MŠ (zapíše nepřítomné dítěte na příslušný seznam)

b)písemně učitelce na příslušné třídě

c)osobně učitelce na příslušné třídě, která důvod nepřítomnosti zapíše dítěti do omluvného listu

Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence (delší než jeden měsíc) informuje třídní učitelka ředitelku školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Odhlašování dětí ze stravování

zde