Přivádění a vyzvedávání dětí

Předávání dětí

Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6:15 do 16:30. 

Rodiče přivádí děti do MŠ od 6:15 do 8:15. Mateřská škola se zamyká v 8:30.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena od 12:15 do 12:45.

Po odpoledním spánku si rodiče své děti vyzvedávají z kmenových tříd od 14:45 do 16:30.

 

Rodiče mohou své dítě přivést nebo odvést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí domluvě s učitelkou příslušné třídy.

Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Od této chvíle zodpovídá za dítě MŠ. Rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

Existuje-li podezření, že je dítě nemocné, není do mateřské školy přijato.

Zjistí-li během dne učitelka u dítěte příznaky nemoci (např. teplotu, zvracení, bolesti břicha), zajistí jeho oddělení od ostatních dětí a ihned vyrozumí zákonné zástupce. Rodiče si dítě v co nejkratší době z MŠ vyzvednou a zajistí vyšetření u lékaře.

Vyzvedávání dětí

Vyzvedávat děti z MŠ smí pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné písemným pověřením.  Pověřené osoby jsou v případě požádání povinny doložit svou totožnost a zplnomocnění k vyzvednutí dítěte.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a) se pokusí pověřenou osobu kontaktovat telefonicky

b) se v případě nouze obrátí na Policii ČR a následně je dítě převezeno do dětského domova Domeček v Ostravě – Zábřehu, Jedličkova 5.