Školné

Úplata za předškolní vzdělávání

 Výše školného pro děti s celodenní docházkou:  280,- Kč/měsíc

od 1. 9. 2016 280,-Kč / měsíc

Splatnost:                  do 30. dne předcházejícího měsíce

Číslo účtu:                 50437761/0100 

Zpráva pro příjemce: školka + jméno dítěte

Osvobozen od úplaty

a) bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) vzor pro osvobození potvrzení z ÚP

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1. zákona č. 108/2006., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost potvrzením.

Vzdělávání v posledním ročníku před vstupem do ZŠ se poskytuje bezúplatně.

Poplatky za měsíc červenec a srpen budou upřesněny podle schváleného letního provozu.