Cíle projektu

Cíle projektu "Praklíč K 15"

V projektu bychom chtěli dosáhnout těchto cílů:

  • rozvinout takové schopnosti žáka, jako je práce v týmu, kompetence k řešení problému, kompetence k učení, schopnost komunikace a prezentace své práce, využití cizích jazyků a práce s moderními pomůckami a ICT v praxi - což jsou základní požadavky pro uplatnění na trhu práce
  • rozvíjet schopnosti a praktické dovednosti žáků při vyhledávání a třídění informací, hledání souvislostí, vzájemných vazeb a vztahů v daných ekosystémech, které povedou až k pochopení aktuálních globálních problémů současného světa
  • pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životních prostředí a nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji a odpovědnosti za jednání společnosti i jedince
  • tvorbou netradičních inovativních forem výuky, především mimo třídy a učebny, motivovat žáky k aktivnímu zapojení do vyučování a rozvojem klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO přispět k integraci a propojenosti tohoto tématu se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů, což dává žákům možnost vytvářet si uceléný pohled na danou problematiku
  • připravit pedagogy na inovativní způsob metod a forem výuky v souladu s kurikulární reformou ve školství

Těchto cílů hodláme dosáhnout realizací klíčových aktivit projektu /monitoring životního prostředí, tvorba nových učebních materiálů a podmínek, zpracování a ověření komplexního programu, srovnávání ekosystémů a vzdělávání pedagogů/.

 

Celkovým výstupem projektu budou učební a metodická pomůcka Praktický program pro začlenění průřezového
tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia, Zpráva o ověření žákovských aktivit na partnerských školách, Zpráva o výsledku zjednodušeného monitoringu a výzkumu životního prostředí v okolí školy ZŠ a MŠ, Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 a Sborník žákovských výukových projektů. Důležitým výstupem je vytvoření vnitřní a mobilní učebny EVVO a naučných stezek v okolí školy.
 
praklic_logo

 

Projekt je v souladu s kurikulární reformou školství, Národním programem vzdělávání, Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání, Metodickým pokynem k enironmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě a krajskou koncepcí EVVO.


Průřezové téma EVVO je již začleněno do ŠVP školy. Vzhledem k postupu naplňování kurikulární reformy školství
a stále se měnícím podmínkách vyplynula potřeba změnit především metody a formy výuky, postupovat od frontální k
interaktivní výuce a vytvořit komplexní metodicky zpracovaný dlouhodobě použitelný program pro začlenění
průřezového tématu EVVO do všech vyučovacích předmětů. Na základě autoevaluace školy žadatele také vyplynula
nutnost více se zaměřit na skupinovou práci žáků a jejich aktivnější zapojení do výuky.

 

K ověření kvality tohoto programu jsou přizvány k partnerství tři školy různých typů /víceleté gymnázium,
běžná základní škola a škola pro žáky s vývojovými poruchami učení/. Cílovou skupinu projektu jsou žáci 1. - 9. tříd MŠ a ZŠ Kosmonautů 15, žáci partnerských škol a učitelé této školy a partnerských škol.

 

Projekt se bezprostředně týká vztahu k nejbližšímu okolí školy, a tak žáci, kteří v tomto prostředí bydlí a účastní se školní docházky, získají postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním a systematizací vědomostí
a dovedností integrovaný pohled na svět kolem sebe. Aktivity projetku se budou odehrávat převážně ve venkovním prostředí, takže "vytáhnou žáky i učitele z lavic".

 

Potřebou cílové skupiny žáků v rámci vzdělávání je její aktivní zapojení do výuky. Zásadní přínos vidíme v posunu
od frontální výuky k interaktivní. Cílová skupina bude takto vtažena do výuky, bude přímo zapojena do monitoringu,
výzkumu, bude spoluvytvářet výukový materiál. Motivací pro vstup žáků do projektu je jejich vlastní vyjádřená potřeba. Na základě dotazníkového šetření v rámci autoevaluace školy žáci vyjádřili potřebu většího zastoupení skupinové a týmové práce v hodinách, atraktivnějších forem výuky a interaktivního zapojení do vyučování. Dále byli motivováni nabídkou možnosti pracovat v hodinách mimo
učebnu v ekosystémech nejbližšího okolí školy, pracovat v laboratoři, setkat se s odborníky a institucemi, účastnit se exkurzí. Budou mít možnost využívat moderní techniku /např. GPS/ a prezentovat své výsledky pomocí nejmodernější ICT techniky. K úspěsnému dokončení projektu budou žáci motivováni atraktivními exkurzeni a výukovými programy a možností předvést výsledky své práce na závěrečné konferenci k projektu.