Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Náplň jeho činnosti je obsažena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní metodik prevence: Mgr. Přemysl Vilímek

Konkrétní činnosti:

1. Prevence záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, protikriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování

2. Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy

3. Prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

4. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování

5. Vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, centra krizové intervence)

6. Vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

7. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole

8. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd


Minimální preventivní program (MPP)

 

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Školní rok: 2017/2018

Školní metodik prevence: Mgr. Přemysl Vilímek

Počet tříd: 1. stupeň: 18, 2. stupeň: 8

 

 

Roční plán práce

 

Školní metodik prevence: Mgr. Přemysl Vilímek

 

Konzultační hodiny: úterý 14:30 – 15:30 (případně vzájemná domluva)

 

Září:

-          vypracování minimálního preventivního programu na školní rok 2017/2018 ve spolupráci se všemi pedagogy školy

-          objednání besed a dalších akcí

-          seznámení žáků se školním metodikem prevence

-          seznámení rodičů se školním metodikem prevence

 

Říjen – červen:

-          plnění MPP na školní rok 2017/2018

 

Orientační plán besed

 

-          dopravní výchova (celý školní rok) – celý první stupeň

-       plavecký výcvik - 2. a 3. ročníky

-          sexuální výchova – 2. stupeň (8. a 9. ročník), jaro 2018

-          kyberšikana (celý druhý stupeň)

-          šikana (6. ročníky)

-          právní problematika (8. a 9. ročník)

-          trestní odpovědnost mladistvých (8. a 9. ročník)

-          zdravotnický kurz – žáci druhého stupně, Červený kříž

-          přednášky městských strážníků – 1. i 2. stupeň (podzim, jaro)

-          přednášky o zdravém životním stylu, drogová prevence (městská policie, školní metodik prevence)

-          život ve městě (modelové situace) – podzim 2017

-          zájmy chráněné trestním zákonem (9. ročníky) – podzim 2017

-          extremismus (9. ročníky) – podzim 2017

 

Mimovyučovací aktivity:

 

Seznam kroužků a zájmových činností:

 

-          pěvecký sbor

-          dramatický kroužek

-          výtvarný kroužek

-          PC pro nejmenší (PC hrou)

-          deskové hry

-          judo

-          sportovní hry

-          angličtina

-          kutil (pracovní výchova)

 

-ozdravné pobyty

 

-tvorba školního časopisu

 

- pravidelné každoroční akce:

 

-          drakiáda

-          Ochrana člověka za mimořádných událostí – součást Dnů zdraví (před Velikonocemi 2018)

-          karneval

-          Den Země (duben 2018)

-          školní večírek (prosinec 2017, červen 2018)

-          vystoupení Dětského pěveckého sboru Koblížci (na různých akcích školy a města)

-          projekt Učíme se navzájem (kooperace s mateřskou školou), 8. ročník

 

Další aktivity

 

-        konzultace s rodiči a žáky, třídní schůzky

-        návštěvy a koncerty pro seniory v domovech důchodců

      -     spolupráce s Policií ČR (především Obvodní oddělení Zábřeh)

      -     spolupráce s Městskou policií Ostrava (pobočka Ostrava-Hrabůvka, skupina prevence)

      -     lyžařský kurz, 2. stupeň

      -     projekty Edison a Erasmus +

 

 

Metody a formy

 

1.+ 2. stupeň (důraz na samostatné řešení i spolupráci)

 

- výtvarné vyjádření

- práce ve skupinách, samostatné řešení problému

- scénický projev

- řešení krizových situací

- řízený rozhovor

- nácvik řešení konkrétních situací

- dramatizace

- brainstorming

- řízený rozhovor

- grafické ztvárnění problému

- diskuze

- besedy

- projekty

- hraní rolí

- bilingvní výuka

 

 

 

Další vzdělávání

 

Pedagogičtí pracovníci – informováni metodikem prevence o novinkách v oblasti rizikového chování, absolvují školení v pedagogických centrech.

Metodik prevence – spolupracuje s metodičkou prevence v PPP, Mgr. Kateřinou Ciklovou, zúčastňuje se seminářů na PPP, seznamuje pedagogický sbor s informacemi ze seminářů.

 

 

 

Spolupráce s kantory

 

-          předávaní informací o problémových žácích, spolupráce při řešení rizikového chování

-          nové informace v oblasti rizikového chování

-          vzdělávání pedagogů, školení v pedagogických centrech

 

 

 

Spolupráce s rodiči

 

-          řešení základních výchovných problémů

-          informovanost rodičů o fungující protidrogové činnosti na škole

-          aktivity, které zlepšují celkové klima školy (plesy, společenské události)

 

 

 

Spolupráce s poradenskými institucemi

 

-          Policie ČR

-          Rodinné centrum Ostrava-Jih                        

-          Informační pedagogické středisko

-          Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava – Poruba

-          Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava – Zábřeh

-          městská policie

-          Linka důvěry

-          kurátoři pro mládež

-          OSPOD (Ostrava-Jih)

 

 

 

Řešení problémů

 

V případě výskytu rizikového chování bude postupováno podle školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pokynů MŠMT. Na pohovoru se aktivně podílejí třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, případně ředitel školy nebo jeho zástupkyně. Vše bude oznámeno zákonným zástupcům, případně předáno Policii ČR a Odboru sociálně právní ochrany dítěte ÚMOb Ostrava-Jih.

 

 

 

Cíle MPP:

 

Program si klade za úkol, aby si žáci dovedli smysluplně rozvrhnout volný čas, informuje rodiče i pedagogický sbor. Prostřednictvím kroužků a zájmových útvarů se snaží o motivaci a posílení prevence před negativními jevy. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, zvládání stresu a dalších zátěžových situací bez užívání nejrůznějších omamných a psychotropních látek a bez uchýlení se k dalším formám rizikového chování.

 

V Ostravě 30. 8. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Pabjan                                                                         Mgr. Přemysl Vilímek

     ředitel školy                                                                            školní metodik prevence

Program proti šikanování ve škole

 

Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, rodičům a žákům. Je součástí prevence rizikových projevů chování a součástí minimálního preventivního programu školy.


Vymezení základních pojmů

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.


Přímá šikana

-          fyzické útoky v podobě bití

-          vydírání

-          loupeže

-          poškozování věcí

-          slovní útoky v podobě nadávek

-          pomluvy

-          vyhrožování

-          ponižování

-          sexuální obtěžování až zneužívání

-          kyberšikana (útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky,…)


Nepřímá šikana

-          demonstrativní přehlížení

-          ignorování žáka nebo žáků


Verbální šikana – může být přímá i nepřímá, je psychická (součástí je i kyberšikana)


Fyzická šikana – může být přímá i nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti)


Smíšená šikana – kombinace verbální a fyzické (násilné a manipulativní příkazy)


Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků


-          Škola je odpovědná v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Je povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování.

-          Pedagogický pracovník je odpovědný podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li znám případ šikanování a pedagogický pracovník nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu (§ 367, 368 trestního zákoníku).


Prevence proti šikanování


-          zapracování prevence proti šikanování do školního řádu a jeho dodržování

-          zpracování uceleného systému úkolů pro pracovníky školy v oblasti prevence proti šikaně a jejich postupné zapracování do dokumentů školy (roční a týdenní plán práce, pracovní náplně apod.)

-          informování pedagogických pracovníků, rodičů i žáků o problematice šikanování

-          ŠMP informuje o krizové telefonní lince k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče (286 881 059)

-          systém dalšího vzdělávání školy (vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem žáků jako prevenci šikanování, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování, vzdělávání ŠMP)

-          systém primární prevence rizikových projevů chování (viz MPP)

-          školní vzdělávací program, který podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli, usiluje o vytváření bezpečného prostředí školy (především kapitoly Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova a Klíčové kompetence)

-          spolupráce se specializovanými institucemi:


a)Oblast školství (PPP, SVP, SPC)


b)Oblast zdravotnictví (pediatři a odborní lékaři, dětští psychologové, psychiatři a zařízení, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie)


c)Oblast sociální péče (oddělení péče o rodinu a dítě, oddělení sociální prevence)

d)Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění) – Policie ČR, orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).


Krizový plán a postupy řešení šikanování

  1. Postup pedagogického pracovníka

-          Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje se ŠMP a výchovným poradcem, informuje ředitele školy.

-          Má-li pedagogický pracovník podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje se ŠMP a VP, informuje ředitele školy.

-          V případě prokázaných projevů šikany informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy.

-          Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření neprokáže.

-          Navrhne v pedagogické radě potrestání agresorů.

  1. Postup ředitele školy

-          Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák)

-          Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami, nebo zda škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR.

-          V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů.

-          Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o výsledcích vyšetřování šikany, které řídí.

-          V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči PPP, SVP, SPC nebo dalších odborníků (klinických psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů)

-          V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu.

-          V mimořádných případech podá návrh OSPODu k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

-          Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

-          Oznámí OSPODu skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popřípadě opakovaně páchá přestupky, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

-          Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů.


Vyšetřování šikany

  1. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou)

-          Rozhovor s oběťmi a s těmi, kteří na šikanování upozornili.

-          Nalezení vhodných svědků.

-          Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).

-          Zajištění ochrany obětem.

-          Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

  1. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování – postup:

-          Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.

-          Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.

-          Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

-          Pokračující pomoc a podpora oběti.

-          Nahlášení policii.

-          Vlastní vyšetřování.


Postup rodičů při podezření na šikanování


-          Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele, případně dalšího pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází.

-          Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně ŠMP a výchovného poradce, obrátí se rodiče s informací na ředitele školy.

-          V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitele školy.

-          Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečně, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy, případně podat stížnost na školu České školní inspekci. Stížnost se podává písemně, osobně nebo v elektronické podobě.

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 28. 8. 2015

 

 

 Mgr. Marek Pabjan                                                                                    Mgr. Přemysl Vilímek

     ředitel školy                                                                                       školní metodik prevence