Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Náplň jeho činnosti je obsažena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.


Školní metodik prevence: 


Konkrétní činnosti:

1. Prevence záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, protikriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování

2. Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy

3. Prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

4. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování

5. Vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, centra krizové intervence)

6. Vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

7. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole

8. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
Preventivní program školy (PPŠ)

 

 

 

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

 

 

 

Školní rok: 2019/2020

 

 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Přemysl Vilímek

 

 

 

Počet tříd: 1. stupeň: 17      2. stupeň: 10

 

 

 

 

 

Roční plán práce

 

 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Přemysl Vilímek

 

 

 

Konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:00, úterý 13:00 – 14:00 (předem nutná telefonická domluva)

 

 

 

Září:

 

-          vypracování preventivního programu školy na školní rok 2019/2020 ve spolupráci se všemi pedagogy školy

 

-          objednání besed a dalších akcí

 

-          seznámení žáků se školním metodikem prevence

 

-          seznámení rodičů se školním metodikem prevence

 

 

 

Říjen – červen:

 

-          plnění PPŠ ve školním roce 2019/2020

 

 

 

Orientační plán besed

 

 

 

-          dopravní výchova (celý školní rok) – celý první stupeň

 

-         plavecký výcvik - 2. a 3. ročníky

 

-          sexuální výchova – 2. stupeň (8. a 9. ročník), jaro 2020

 

-          kyberšikana (celý druhý stupeň)

 

-          šikana (6. ročníky)

 

-          právní problematika (8. a 9. ročník)

 

-          trestní odpovědnost mladistvých (8. a 9. ročník)

 

-          zdravotnický kurz – žáci druhého stupně, Červený kříž

 

-          přednášky městských strážníků – 1. i 2. stupeň (podzim, jaro)

 

-          přednášky o zdravém životním stylu, drogová prevence, stalking (městská policie, školní metodik prevence)

 

 

 

 

 

Mimovyučovací aktivity:

 

 

 

Seznam kroužků a zájmových činností:

 

 

 

-          Pěvecký sbor Koblížci (1. – 3. třídy)

 

-          Dramatický kroužek

 

-          Výtvarný kroužek (2. – 4. třídy)

 

-          Výtvarný kroužek (1. třídy)

 

-          Počítače (1. třídy)

 

-          Počítače (2. – 4. třídy)

 

-          Deskové hry

 

-          Sportovní hry – dívky

 

-          Sportovní hry - chlapci

 

-          Judo

 

-          Folklórní kroužek

 

-          Angličtina 

 

 

 

- ozdravné pobyty

 

- tvorba školního časopisu

 

- pravidelné každoroční akce:

 

 

 

-          drakiáda

 

-          Ochrana člověka za mimořádných událostí – součást Dnů zdraví (před Velikonocemi 2019)

 

-          karneval

 

-          Den Země (duben 2019)

 

-          školní večírek (prosinec 2018, červen 2019)

 

-          vystoupení Dětského pěveckého sboru Koblížci (na různých akcích školy a města)

 

-          projekt Učíme se navzájem (kooperace s mateřskou školou), 8. ročník 

 

Další aktivity

 

 

 

-          konzultace s rodiči a žáky, třídní schůzky

 

-          návštěvy a koncerty pro seniory v domovech důchodců

 

-          spolupráce s Policií ČR (především Obvodní oddělení Zábřeh)

 

-          spolupráce s Městskou policií Ostrava (úsek prevence a propagace)

 

-          lyžařský kurz, 2. stupeň

 

-          projekt Erasmus + (ARTS TALK ABOUT US)

 

-         projekt Erasmus + (JOBSHADWING)

 

-         eTwinningové projekty

 

 

 

 

 

Metody a formy

 

 

 

1. + 2. stupeň (důraz na samostatné řešení i spolupráci)

 

 

 

-          výtvarné vyjádření

 

-          práce ve skupinách, samostatné řešení problému

 

-          scénický projev

 

-          řešení krizových situací

 

-          nácvik řešení konkrétních situací

 

-          dramatizace

 

-          brainstorming

 

-          řízený rozhovor

 

-          grafické ztvárnění problému

 

-          diskuze

 

-          besedy

 

-          projekty

 

-          hraní rolí

 

-          bilingvní výuka

 

 

 

 

 

 

 

Další vzdělávání

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci – informováni metodikem prevence o novinkách v oblasti rizikového chování, absolvují školení v pedagogických centrech.

 

 

 

Školní metodik prevence – spolupracuje s metodičkou prevence v PPP, Mgr. Kateřinou Ciklovou, zúčastňuje se seminářů na PPP, seznamuje pedagogický sbor s informacemi ze seminářů.

 

 

Spolupráce s kantory

 

 

 

-          předávaní informací o problémových žácích, spolupráce při řešení rizikového chování

 

-          nové informace v oblasti rizikového chování

 

-          vzdělávání pedagogů, školení v pedagogických centrech

 

 

 

Spolupráce s rodiči

 

 

 

-          řešení základních výchovných problémů

 

-          informovanost rodičů o fungující prevenci rizikového chování ve škole

 

-          aktivity, které zlepšují celkové klima školy (společenské události)

 

 

 

Spolupráce s poradenskými institucemi

 

 

 

-          Policie ČR

 

-          Rodinné centrum Ostrava-Jih                        

 

-          Informační pedagogické středisko

 

-          Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava – Poruba

 

-          Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava – Zábřeh

 

-          městská policie

 

-          Linka důvěry

 

-          kurátoři pro mládež

 

-          OSPOD (Ostrava-Jih)

 

 

 

Řešení problémů

 

 

 

V případě výskytu rizikového chování bude postupováno podle školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podle programu proti šikanování a pokynů MŠMT. Na pohovoru se aktivně podílejí třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholožka a speciální pedagožka, případně ředitel školy nebo jeho zástupce. Vše bude oznámeno zákonným zástupcům, případně předáno Policii ČR a Odboru sociálně právní ochrany dítěte ÚMOb Ostrava-Jih.

 

 Cíle PPŠ:

 

 

 

Program si klade za úkol, aby si žáci dovedli smysluplně rozvrhnout volný čas, informuje rodiče i pedagogický sbor. Prostřednictvím kroužků a zájmových útvarů se snaží o motivaci a posílení prevence před negativními jevy. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, zvládání stresu a dalších zátěžových situací bez užívání nejrůznějších omamných a psychotropních látek a bez uchýlení se k dalším formám rizikového chování.

 

 

 

 

 

V Ostravě 28. 8. 2019

 

 

 

 Mgr. Marek Pabjan                                                                             Mgr. Přemysl Vilímek

 

     ředitel školy                                                                                   školní metodik prevence

  


Program proti šikanování ve škole

 

Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, rodičům a žákům. Je součástí prevence rizikových projevů chování a součástí preventivního programu školy.

 

Vymezení základních pojmů

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

 

Přímá šikana

-          fyzické útoky v podobě bití

-          vydírání

-          loupeže

-          poškozování věcí

-          slovní útoky v podobě nadávek

-          pomluvy

-          vyhrožování

-          ponižování

-          sexuální obtěžování až zneužívání

-          kyberšikana (útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky,…)

 

Nepřímá šikana

-          demonstrativní přehlížení

-          ignorování žáka nebo žáků

 

Verbální šikana – může být přímá i nepřímá, je psychická (součástí je
i kyberšikana)

Fyzická šikana – může být přímá i nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti)

Smíšená šikana – kombinace verbální a fyzické (násilné a manipulativní příkazy)

 

 

Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků

 

Škola je odpovědná v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Je povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování.

 

Pedagogický pracovník je odpovědný podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li znám případ šikanování a pedagogický pracovník nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu (§ 367, 368 trestního zákoníku).

 

Prevence proti šikanování

 

Zapracování prevence proti šikanování do školního řádu a jeho dodržování


Zpracování uceleného systému úkolů pro pracovníky školy v oblasti prevence proti šikaně a jejich postupné   zapracování do dokumentů školy (roční a týdenní plán práce, pracovní náplně apod.)


Informování pedagogických pracovníků, rodičů i žáků o problematice šikanování


ŠMP informuje o krizové telefonní lince k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče (286 881 059)


Systém dalšího vzdělávání školy (vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem žáků jako prevenci šikanování, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování, vzdělávání ŠMP)

Systém primární prevence rizikových projevů chování (viz PPŠ)


Školní vzdělávací program, který podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli, usiluje   o vytváření bezpečného prostředí školy (především kapitoly Výchova demokratického občana, Osobnostní a   sociální výchova a Klíčové kompetence)


Spolupráce se specializovanými institucemi:

 


a) Oblast školství

 

b) Oblast zdravotnictví


c) Oblast sociální péče


d) Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění) – Policie ČR, orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).

 

Krizový plán a postupy řešení šikanování


1.Postup pedagogického pracovníka


Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje se ŠMP a výchovným poradcem, informuje ředitele školy.


Má-li pedagogický pracovník podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje se ŠMP a VP, informuje ředitele školy.

       

V případě prokázaných projevů šikany informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy.


Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření neprokáže.


Navrhne v pedagogické radě potrestání agresorů.2.Postup ředitele školy


Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák).


Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami, nebo zda škola potřebuje pomoc z venku a je   nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR.


V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů.


Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o výsledcích vyšetřování šikany, které řídí.


V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči PPP, SVP, SPC nebo dalších odborníků (klinických psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů)


V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu.


V mimořádných případech podá návrh OSPODu k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.


Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), oznámí tuto skutečnost Policii ČR.


Oznámí OSPODu skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popřípadě opakovaně páchá přestupky, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.


Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů.

      

§ 31 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

     Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3 (Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.), oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

 

Vyšetřování šikany


Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou)


a) Odhad závažnosti


b) Rozhovor s oběťmi a s těmi, kteří na šikanování upozornil


c) Nalezení vhodných svědků


d) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů)


e) Zajištění ochrany obětem


f) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi


g) Výchovná komise


h) Rozhovor s rodiči oběti


i) Práce s celou třídou


Pokročilá šikana neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování – postup:


-          Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.

-          Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.

-          Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

-          Pokračující pomoc a podpora oběti.

-          Nahlášení policii.

-          Vlastní vyšetřování.

 

Postup rodičů při podezření na šikanování

 

Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele, případně dalšího pedagogického pracovníka, při   jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází.

Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků  včetně ŠMP a výchovného poradce, obrátí se rodiče s informací na ředitele školy.

V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitele školy.

Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečně, je možné podat stížnost na školu České školní inspekci. Stížnost se podává písemně, osobně nebo v elektronické podobě.

 

 

 

 

 V Ostravě 28. 8. 2019

 

 

 

 

  

Mgr. Marek Pabjan                                                                Mgr. Přemysl Vilímek

     ředitel školy                                                                     školní metodik prevence
      


Školní preventivní strategie            

                                                     2018 - 2022                                                                          

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

 

 

 

Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Marek Pabjan, MBA

 

 

 

Charakteristika školy:

 

 

 

Naše škola patří mezi středně velké základní školy. Aktuálně zde absolvuje povinnou školní docházku na prvním a druhém stupni 590 dětí (k 1. září 2018). V základní škole je 18 tříd, v mateřské škole pak 6 (počet žáků 137).

 

 

 

Specializací školy je předmět písemná elektronická komunikace a bilingvní výuka. Na prvním stupni je pak v každém ročníku jedna logopedická třída zaměřená na děti s poruchami řeči.

 

 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE (dále jen ŠPS) Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 je vypracována na období 2018 – 2022. Je dlouhodobým preventivním programem školy a součástí školního vzdělávacího programu.

 

 

 

Podporuje zdravý životní styl.

 

 

 

Jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle.

 

 

 

Zvyšuje schopnost žák činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí.

 

 

 

Má dlouhotrvající výsledky.

 

 

 

Brání nebo snižuje výskyt rizikového chování.

 

 

 

Pojmenovává problémy z oblasti rizikového chování.

 

 

 

Přizpůsobuje se kulturním a sociálním okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí.

 

 

 

Pomáhá také těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin.

 

 

 

Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu.

 

 

 

Je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována.

 

 

 

 

STANOVENÉ CÍLE ŠPS

 

 

 


Dlouhodobé cíle:

 

 

 

Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám.

 

 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu a k ochraně zdraví.

 

 

 

Snížení počtu neomluvené absence.

 

 

 

Snížení počtu žáků s neomluvenou absencí.

 

 

 

Zlepšení komunikace s rodiči.

 

 

 

Zvýšení komunikace mezi učitelem a žákem.

 

 

 

Informování zákonných zástupců a žáků o nebezpečí rizikového chování.

 

 

 

Navození příjemného psychosociálního klimatu ve třídách.

 

 

 

Minimalizování šikany.

 

 

 

Zajištění bezpečí v kyberprostoru.

 

 

 

Zvýšení bezpečnosti žáků ve škole.

 

 

 

Snížení konfliktů mezi žáky a budování dobrých interpersonálních vztahů.

 

 

 

 

 

Střednědobé a krátkodobé cíle:

 

 

 

Podporování vzájemné spolupráce mezi dětmi.

 

 

 

Pozitivní komunikace mezi žáky.

 

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.

 

 

 

Vedení třídnické hodiny.

 

 

 

Řešení konfliktních situací mezi žáky.

 

 

 

Práce třídního učitele s kolektivem.

 

Prohlubování spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dítěte a s Policií ČR při řešení konkrétních případů.

 

 

 

Poučení rodičů na třídních schůzkách.

 

 

 

Seznámení zákonných zástupců se způsoby řešení situace ve škole.

 

 

 

Pravidelné zasedání žákovského parlamentu.

 

 

 

Zapojení žáků do akcí školy.

 

 

 

Naplňování preventivního programu školy.

 

 

 

 

JEDNOTLIVÍ AKTÉŘI V PREVENCI

 

 

 

 • Školní metodik prevence, výchovný poradce, koordinátor inkluze
 • Speciální pedagog
 • Ředitel školy
 • Zástupce ředitele školy
 • Školní psycholog
 • Třídní učitelé
 • Ostatní pedagogičtí pracovníci

 

 

 

Školní metodik prevence (výchovný poradce)

 

Organizace, zajištění a vyhodnocení ŠPS

 

Spolupráce s metodikem prevence v PPP, se školním psychologem, s třídními učiteli a s ostatními pedagogy školy

 

Předávání informací vedení školy

 

Individuální konzultace s žáky a rodiči

 

Předávání odborných informací z prevence kolegům

 

 

 

Vedení školy

 

Zajištění personálního, materiálního a technického vybavení pro účinnou prevenci rizikového chování

 

 

 

Školní psycholog

 

Osobní pohovory s žáky a rodiči

 

Intervence v rámci třídních kolektivů

 

Předávání informací vedení školy, školnímu metodikovi prevence, třídním učitelům

 

 

 

Speciální pedagog

 

Spolupráce s jednotlivými aktéry hlavně v oblasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

 

Třídní učitelé

 

Informace rodičům prostřednictvím deníku žáka o připravovaných akcích v oblasti rizikového chování

 

Komunikace s rodiči o možných, případně už vzniklých problémech u jejich dítěte

 

Vytváření vhodné atmosféry v třídním kolektivu

 

Řešení problémů v rámci třídnických hodin i při individuálních konzultacích

 

Předávání informací školnímu metodikovi prevence, vedení školy a školnímu psychologovi, ale i ostatním pedagogickým zaměstnancům

 

 

 

Ostatní pedagogové

 

Spolupráce na specifické a nespecifické primární prevenci v rámci naší organizace

 

 

 

Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity, které podporují zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času (zájmové, sportovní a volnočasové aktivity), které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k zodpovědnosti za sebe a za své jednání

 

 

 

Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků:

 

a)Všeobecná prevence – zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika

b)Selektivní prevence – zaměřena na žáky, u nichž jsou

c)Indikovaná prevence – zaměřena na jednotlivce, kteří jsou vystaveni působení výrazně rizikových faktorů, případně u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorůoblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky

 

 

 

 

 

Výchovná komise

 

 

 

Výchovná komise má za úkol řešit závažnější problémy chování a prospěch žáků. V převážné míře se zaobírá těmi problémy, které řešil třídní učitel, ale následně nedošlo ke zlepšení situace.
Za svůj hlavní cíl si klade důsledné řešení rizikových projevů chování:

 

 

 

 

 

Vymezení forem rizikového chování

 

 

 

 • Záškoláctví
 • Šikana a extrémní projevy agrese
 • Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Rasismus, xenofobie
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Prevence v adiktologii
 • Spektrum poruch příjmu potravin
 • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

 

 

 

 

 

V popředí zájmu výchovné komise je nastavení preventivních opatření k potlačení výskytu rizikových projevů chování. Jejím cílem není pouze udělovat žákům sankce za jednotlivé přestupky, ale též jim pomáhat zvládat jejich vážnější problémy.

 

 

 

 

 

Složení výchovné komise

 

 • Školní metodik prevence a výchovný poradce
 • Třídní učitel
 • Školní psycholožka
 • Ředitel nebo zástupce ředitele
 • Speciální pedagožka

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ PARTICIPUJÍCÍ INSTITUCE

 

 • Poradny (PPP, SPC, SVP)
 • Policie ČR
 • Městská policie
 • Kliničtí psychologové a dětští psychiatři
 • Odbor sociálně právní ochrany dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 31. 8. 2018

 

 

 

Jméno a podpis ředitele školy: Mgr. Marek Pabjan, MBA

 

 

 

Jméno a podpis školního metodika prevence: Mgr. Přemysl Vilímek