Obecné informace

Bilingvní výuka je realizovaná ve dvou jazycích zpravidla v mateřském a jednom cizím jazyce. Na naší škole probíhá bilingvní výuka v jazyce českém a anglickém. Cílem bilingvní výuky je maximálně možný rozvoj obou jazyků, jak mateřského, tak i cizího, téměř na úrovni rodilým mluvčích. Od první třídy probíhá bilingvní výuka například v předmětech: matematika, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova. Postupem času je dotace bilingvních hodin navyšována, úměrně s rozvojem schopností dětí.


altalt