Partneři projektu

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Dubina, F. Formana 45

Výstupem projektu PRAKLÍČ K15 je praktický program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO, který zasahuje nejen do života školy, ale především do výuky. Jde o komplexní pojetí této problematiky a cílem je použitelnost tohoto programu také pro další školy.

 

Vybrané partnerské školy nám umožňují ověřit výukové aktivity:

  • u žáků s vývojovými poruchami učení a s kombinovaným postižením
  • u žáků výběrové školy ze stejné věkové kategorie jako je II. stupeň základní školy
  • u žáků běžné základní školy

 Prostřednictvím projektu dochází k navázání uzší spolupráce mezi pedagogy i žáky škol.

Zapojení partnerů v projektu spočívá především:

  • v ověření výukových aktivit a miniprojektů žáků
  • ověření učební a metodické pomůcky Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia
  • ověření interaktivní miniučebnice
  • ověření výuky a domácí přípravy pomocí
    e-learningového kurzu
  • absolvování exkurzí, kde se zúčastní besed s odborníky - v rámci klíčové aktivity pro srovnání ekosystému lidská obydlí s ostatními ekosystémy

 loga_partneri_praklic