Praklíč K15

PRAKLÍČ K 15 - Praktický program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO

Od prvního dne měsíce listopadu 2009 byl na naší škole spuštěn unikátní projekt s názvem PRAKLÍČ K 15. Tento projekt bude ukončen 30. června 2012.

Grantový projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z prostředků Evropské unie, Evropských sociálních fondů a MŠMT.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Hlavní výstupy projektu budou i po ukončení financování dlouhodobě /po dobu min. 5 let/ využívány ve škole při výuce průřezového tématu EVVO. Jedná se o tyto výstupy:

  • 1. a 2. část učební a metodické příručky
    "Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia"
  • 4 metodicky zpracované naučné stezky v okolí školy
  • interiérová výuková expozice
  • e-learningový kurz
  • interaktivní miniučebnice a metodická příručka
  • sborník žákovských výukových projektů
  • vnitřní učebna EVVO
  • venkovní /mobilní/ učebna EVVO

Vzhledem k výrazným změnám metod a forem výuky bude rovněž upravena část ŠVP, která se zabývá touto problematikou. Metodické materiály budou ověřeny na partnerských školách a v případě kladné reakce také využívány. Spolupráci s partnerskými školami bude žadatel rozvíjet minimálně na úrovni EVVO. 

Jednou z hlavních podmínek zvyšování kvality vzdělávání v oblasti EVVO je v současné době komplexnost, systematizace, koordinace, realizace EVVO ve všech vyučovacích předmětech a zapojení celé školy do této problematiky.

Z hlediska výuky je nutný posun od frontální k interaktivní výuce a aktivní zapojení žáků. Vyvstala nutnost vytvoření ucelených informačních a metodických výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě.

Nezbytnou součástí je rovněž vzájemná spolupráce škol a institucí. Projekt Praklíč K 15 je zaměřen na cílovou skupinu žáků a učitelů základních škol různých typů a víceletých gymnázií.

V tomto projektu chceme dosáhnout rozvoje klíčových kompetencí žáků v rámci průžezového tématu EVVO a vytvořit praktický ucelený program pro začlenění této problematiky do všech vyučovacích předmětů a života školy. Těchto cílů dosáhneme realizací klíčových aktivit, prostřednictvím pedagogů a žáků školy a partnerů ve spolupráci s odborníky na enviromentalistiku.

Cílem projektu, který bude naše škola realizovat v průběhu tří let je prostřednictvím výukových aktivit, miniprojektů žáků, monitoringu a výzkumu ekosystému v nejbližším okolí školy vytvořit učební a metodické pomůcky a interaktivní miniučebnici pro praktickou výuku průřezového tématu EVVO na škole.

 praklic_logo