Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb ve škole je zajištěno prostřednictvím výchovného poradce, školního metodika prevence, školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Ti spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.


Výchovný poradce: Mgr. Hana Doležalová

Školní metodik prevence: Mgr. Jan Plečka 

Školní speciální pedagog: Bc. Klára Andreevová


Poradenské služby jsou zaměřeny na:

1. Prevenci školní neúspěšnosti

2. Primární prevenci rizikového chování

3. Kariérové poradenství (podpora vhodné volby vzdělávací cesty, pozdější vhodné profesní uplatnění)

4. Odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním)

5. Péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

6. Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování