Výstupy projektu aneb Co je už hotovo

Veškeré výstupy z projektu budou k dispozici po ověření na škole žadatele (ZŠ a MŠ Ostrava-Zbřeh, Kosmonautů 15) a po ověření na partnerských školách. Dále budou dle připomínek z ověření upraveny a zkompletovány do finální podoby. Pro značnou rozsáhlost dat budou některé výstupy k dispozici v plné verzi na webových e-lerningových stránkách školy a některé budou k dipsozici v elektronické podobě na datových nosičích. Tyto materiály budou zdarma poskytnuty účastníkům závěřečné konference v květnu 2011. Ostatním zájemcům budou zaslány poštou.

Vnitřní učebna EVVO

V rámci 2. klíčové aktivity byla vybudována a vybavena "Vnitřní učebna EVVO". Jsou zde k dispozici lavice a židle vhodné pro frontální výuku i skupinovou práci, skříňky pro shromažďování pomůcek, literatury a průběžných výstupů z projektu. Učebna je vybavena interaktivní tabulí s ozvučením, multimediálním počítačem, multifunkční tiskárnou a dataprojektorem.

 

Učebna slouží nejen pro výuku, ale je k dispozici také žákům z kroužků EVVO, konají se zde různé žákovské konference, prezentace projektu, besedy s odborníky, schůzky se zástupci partnerských škol a probíhá zde část seminářů pro vzdělávání pedagogů.

 

Fotografické ukázky z učebny EVVO:

 

ucebna_evvo_02

 

hruska02

Zjednodušený monitoring nejbližšího okolí školy

Vlastním zjednodušeným monitoringem nejbližšího okolí školy se zabývají odborníci na environmentalistiku ve spolupráci s vyučujícími přírodopisu, fyziky, zeměpisu, ICT a výtvarné výchovy. Pedagogové (členové realizačního týmu) vytvářejí zjednodušené metodiky možné účasti žáků na monitoringu a výzkumu. Ověřují je v rámci výuky a kroužku EVVO tak, aby žáci byli aktivní formou seznámeni s životním prostředím svého nejbližšího okolí. Škola se zapojila do mezinárodního programu Globe, který nabízí některé z možností, jak jednoduše a zajímavě poznat prostředí v okolí školy a přispět ke zlepšení jeho kvality.

Prvotní mapa monitorovaného území

Odborník na environmentalistiku a členové realizačního týmu vymezili rozsah monitorovaného území v nejbližším okolí školy s ohledem na kritéria budoucího monitoringu a výzkumu. Pod vedením pedagogů žáci vytvořili pomocí GPS podrobnou mapu.

 

Náhled mapy okolí školy:

 

mapa_monitoring01

Zpráva o výsledku zjednodušeného monitoringu
a výzkumu životního prostředí v okolí školy
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Žáci, odborníci a peddagogové se zabývají oblastmi jako je meteorologie, pedologie, biomonitoring fauny a flory a vzájemnými vztahy člověka a životního prostředí. Výsledky monitoringu, metodika a způsoby pozorování a zapojení žáků do této části projektu jsou uvedeny v dokumentu "Zpráva o výsledku zjednodušeného monitoringu a výzkumu životního prostředí v okolí školy ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15."

"Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia - monitoring a výzkum nejbližšího okolí školy."

Pedagogové (členové realizačního týmu) ověřují ve výuce, vybírají a metodicky zpracovávají nejvhodnější aktivity monitoringu a výzkumu pro žáky. Tyto vybrané aktivity jsou postupně začleňovány do 1. části učební a metodické příručky: "Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia - monitoring a výzkum nejbližšího okolí školy."


Ukázky již zpracovaných částí monitoringu naleznete na e-learnignu ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, který je volně přístupný pod "přihlášením se jako host".

Výukové programy a exkurze

4. klíčová aktivity je zaměřená na srovnání ekosystému lidská obydlí s ostatními ekosystémy. V rámci této aktivity se nejen žáci naší školy, ale také žáci partnerských škol zúčastnili již těchto výukových programů a exkurzí:
 • Všechny třídy naší školy a 15 tříd ze škol partnerů se zúčastnilo výukových programů v ZOO Ostrava. Všechny programy byly zaměřeny na význam ZOO v EVVO, ale konkrétní témata byla vybrána dle věku
  a zájmu žáků.
 • Žáci z prvního stupně  naší školy se zúčastnili také několika výukových programů v "Lesní škole".
 • 4. ročníky naší školy absolvovaly exkurze do Turkova a na Haldu Ema.
 • Pedagogové naší školy připravili také zajímavé exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích, Zlatorudný mlýnů a Národní přírodní rezervace Rejvíz. Různé úkoly v pracovních listech vyplňovali na těchto exkurzích žáci naší školy i partnerských škol.
Fotografie z exkurzí si můžete prohlédnout na našem webu ve fotogalerii projektu Praklíč: Projekty/Praklíč K15/Fotogalerie Projektu Praklíč K15

Vzdělávání pedagogů

V průběhu realizace projektu  probíhá také vzdělávání pedagogů, které je tématicky zaměřeno na problematiku EVVO a metody a formy práce, při kterých je žák aktivní a vhodně rozvíjí svoje schopnosti a dovednosti. Celkem 41 pedagogů se již zúčastnilo těchto seminářů a školení:
 • Metody a formy vyučování, při kterých je žák aktivní: 16 hodin výuky
 • Environmentální výchova aneb "Člověk a prostředí": 8 hodin výuky
 • Průzkum prostředí – jednoduchý monitoring: 5 hodin výuky
 • Skupinová a týmová práce žáků: 5 hodin výuky
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (s využitím textů s problematikou EVVO): 8 hodin výuky
 • Využití interaktivní tabule při výuce: 4 hodin výuky
 • Semináře v rámci zapojení do projektu Globe: 10 hodin výuky
 • Metodické zpracování "Praktického programu pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia.": 5 hodin výuky
skoleni_hruska

Venkovní mobilní učebna

Většina aktivit projektu probíhá mimo učebny školy. Pro tuto část výuky byla vytvořena "Venkovní mobilní učebna". Jde o 20 přenosných (mobilních) informativních tabulí. Jedna strana těchto tabulí je věnována obecným informacím, které se zabývají různými oblastmi ekosystému nejbližšího okolí školy (ekosystém lidská obydlí a jejich okolí). Druhá strana tabulí je využita pro umístění konkrétních výsledků zjednodušeného monitoringu a pozorování.

 

Tyto mobilní tabule jsou využívány při realizaci mobilních naučných stezek, aktivit monitoringu a z velké části také využívány při vyučovacích aktivitách pro začlenění environmentální výchovy do všech vyučovacích předmětů. (1. a 2. část příručky "Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia")

 

Školy, které nemají k dispozici přenostné mobilní tabule, mohou tento materiál využít v podobě zalaminovaných listů s jednotlivými částmi mobilních tabulí.

 

Venkovní mobilní učebnu - 20 mobilních tabulí si můžete prohlédnout či stáhnout pod odkazem e-learning ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, který je volně přístupný. Do e-learningu není nutné se přihlašovat, stačí pouze zvolit možnost "přihlásit se jako host". Všechny kurzy projektu Praklíč jsou hostům přístupné.

 

Ukázky přenosných mobilních tabulí:

 

mobilni_tabule

 

mobilni_tabule_01

 

ptaci_mobilni_tabule

Kroužky EVVO

Od školního roku 2009/2010 mohou žáci naší školy navštěvovat dva kroužky EVVO, které vedou paní učitelky Vidoňová a Třosová. V těchto kroužcích se žáci zabývají výzkumem, sledováním a zjednodušeným monitoringem nejbližšího okolí školy, prezentací projektu PraklíčK15, ale také podnikají různé vycházky do okolí a besedy s odborníky na environmentalistiku.

 

vychazka

Naučné stezky

Pomocí mobilních tabulí z venkovní mobilní učebny byly vytvořeny 4 naučné stezky v nejbližším okolí školy. Dvě naučné stezky vytvořeny pro žáky 1. stupně a dvě pro žáky druhého stupně. Žáci je mohou využívat například během projektových dní, protože stezky jsou zpracovány na 4 až 5 vyučovacích hodin. Tyto naučné stezky již byly ověřeny na žáky naší školy, ale také žáky partnerských škol. Některé z nich jsou ještě upravovány podle připomínek z ověření. Ukázky naučných stezek najdete na e-learningu ZŠ a MŠ Kosmonautů 15.

 

stezka01

 

stezka02

Příručka pro začlenění EVVO do všech vyučovacích předmětů

Příručka pro začlenění EVVO do všech vyučovacích předmětů - databáze již zpracovaných učebních a metodických materiálů (konkrétních vyučovacích hodin). Tato je volně přístupná ke stažení na e-learningu ZŠ Kosmonautů 15. Kurz e-learningu se nazývá Databáze vyučovacích hodin pro začlenění EVVO do všech vyučovacích předmětů a obsahuje vyučovací aktivity pro 1. - 9. třídu, v nichž je začleněno průřezové téma EVVO do všech vyučovacích předmětů.

 

Databáze je vytvořena v programu Word 2003 a vyšší. Do e-learningu není nutné se přihlašovat, stačí pouze zvolit možnost "přihlásit se jako host". Databáze je základem pro 2. část učební a metodické příručky.

 

Fotografická ukázka e-learningu Kosmonautů 15:

 

moodle01